Všeobecné obchodné podmienky
1 Úvodné ustanovenia a definície

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy prevádzkovateľom internetového obchodu s webovým sídlom www.evitovky.sk ako predávajúcim a zákazníkmi.

1.2 Tieto Podmienky a Reklamačný poriadok sú účinné od 1. júla 2024.

1.3 Prevádzkovateľom webového sídla www.evitovky.sk je spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 904 446, IČ DPH: SK2120837224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6998/B, tel: 00421 (2) (02/482 381 00), e-mail: (evitovky@evitovky.sk).

1.4 Definície (v abecednom poradí)

Celková cena - Konečná cena pozostávajúca z Kúpnej ceny a Nákladov dodania a všetkých aplikovateľných daní a poplatkov.

Civilný sporový poriadok - Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov alebo iný príslušný právny predpis, ktorý ho nahradí.

Dodacie podmienky - Podmienky dodania Tovaru podľa článku 4 Podmienok a ostatných súvisiacich ustanovení.

Dotknutá osoba - Zákazník alebo akákoľvek iná fyzická osoba pre účely ochrany a spracúvania Osobných údajov.

Faktúra - Faktúra vystavená Predávajúcim Zákazníkovi za objednaný Tovar, ktorou Predávajúci vyfakturoval Zákazníkovi Celkovú cenu. Faktúra je daňovým dokladom. Predávajúci je oprávnený doručiť Faktúru aj elektronicky v elektronickej forme, napr. vo formáte .pdf.

GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo predpis, ktorý ho nahradí.

Internetový obchod - Internetový obchod nachádzajúci sa na Stránke, prostredníctvom ktorého si Zákazníci najmä prehliadajú, vyberajú a objednávajú Tovar od Predávajúceho, potvrdzujú Objednávku a svoj súhlas s Podmienkami.

Kúpna cena - Kúpna cena Tovaru, ktorá je priradená Predávajúcim k danému Tovaru v Internetovom obchode. Kúpnou cenou je aj odmena za poskytnutie Licencie. Cena uverejnená v Internetovom obchode vždy zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty a všetky ostatné dane, poplatky podľa právnych predpisov (napr. platby za recykláciu odpadov a obaly alebo platby ochranným autorským zväzom).

Náklady dodania - Náklady dodania sú poplatky spojené s dodaním Tovaru a s platbou Celkovej ceny podľa cenníka v Podmienkach, v Objednávkovom formulári alebo na Stránke. Zákazník je s Nákladmi dodania oboznámený vždy pred tým, ako Objednávkový formulár potvrdí a Objednávku odošle.

Nákupný košík - Nákupný košík je virtuálny komponent Internetového obchodu, do ktorého si Zákazník prostredníctvom webového rozhrania Internetového obchodu ukladá vybraný Tovar v nakupovanom množstve.

Nariadenie o právomoci v súdnych veciach - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z  12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach alebo iný príslušný právny predpis, ktorý ho nahradí.

Nariadenie o rozhodnom práve - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) alebo iný príslušný právny predpis, ktorý ho nahradí.

Občiansky zákonník - Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, alebo zákon, ktorý ho nahradí.

Obchodný zákonník - Zákon č. 513/1993 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, alebo zákon, ktorý ho nahradí.

Objednávka - Objednávka Tovaru, ktorú Zákazník odošle prostredníctvom siete Internet v rámci Internetového obchodu Predávajúcemu, a ktorá obsahuje druh a množstvo Tovaru, Celkovú cenu, spôsob ich úhrady a spôsob dodania objednaného Tovaru.

Objednávkový formulár - Webový objednávkový formulár, prostredníctvom ktorého Zákazník v Internetovom obchode zadáva a odosiela Objednávku.

Obchodný zákonník - Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník alebo zákon, ktorý ho nahradí, v znení účinnom ku dňu potvrdenia Objednávky.

Osobné údaje - Osobné údaje Dotknutej osoby uvedené v bode 9.5 Podmienok.

Platobné podmienky - Podmienky zaplatenia Celkovej ceny podľa článku 3 Podmienok.

Podmienky - Tieto Všeobecné obchodné podmienky

Potvrdenie objednávky - Potvrdenie o zadanej a prijatej Objednávke, ktoré Predávajúci zašle Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty zadanú Zákazníkom pri registrácii alebo vypĺňaní elektronického Objednávkového formulára v Internetovom obchode.

Predávajúci - MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 904 446, IČ DPH: SK2120837224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6998/B.

Predpisy o ochrane osobných údajov - GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov

Predpisy o ochrane spotrebiteľa - Príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákon o ochrane spotrebiteľa.

Prevádzkovateľ - Predávajúci pre účely ochrany a spracúvania Osobných údajov

Reklamačný poriadok - Podmienky reklamovania dodaného Tovaru, ktoré upravujú postup uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov.

Strana, Strany - Zmluvné strany (Predávajúci, Zákazník) zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

Stránka - Webové sídlo www.evitovky.sk, na ktorom je umiestnený Internetový obchod.

Tovar - Tovar, ktorý Predávajúci ponúka v Internetovom obchode. Predávajúci ku každému Tovaru uvedie jeho Kúpnu cenu, hlavné vlastnosti a charakter. Predávajúci nezaručuje, že Tovar v Internetovom obchode bude dostupný.

Účet - Účet Zákazníka v Internetovom obchode, získaný registráciou, prostredníctvom ktorého si Zákazník môže v Internetovom obchode najmä objednávať Tovar, sledovať svoje Objednávky a zadávať a meniť fakturačné a dodacie údaje potrebné pre vybavenie Objednávky. Predávajúci nezaručuje, že Internetový obchod bude zahŕňať možnosť vytvárania vlastných zákazníckych účtov, obsah týchto účtov, a prípadne táto možnosť môže byť kedykoľvek zrušená.

Vyššia moc - Akákoľvek prírodná sila alebo udalosť, ktorá nie je ovládaná alebo ovládateľná ľuďmi, štrajk, vojna, povstania, občianske nepokoje, opatrenia orgánov verejnej moci vrátane všeobecne záväzných predpisov a rozhodnutí, a akékoľvek iné závažné udalosti, ktoré nastali nezávisle od vôle Strán vrátane okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka.

Zákazník - Spotrebiteľ, ktorý si objedná od Predávajúceho Tovar v Internetovom obchode a vstúpi do zmluvného vzťahu s Predávajúcim v súlade s týmito Podmienkami a Zmluvou. V prípade, ak Zákazník nie je fyzickou osobou, ktorá nakupuje Tovar pre vlastnú potrebu, nie je spotrebiteľom a ustanovenia týchto Podmienok týkajúce sa spotrebiteľov sa na Zmluvu s takýmto Zákazníkom nevzťahujú. Spotrebiteľom je vždy iba fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

Zákon  o alternatívnom riešení sporov - Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo iný príslušný právny predpis, ktorý ho nahradí.

Zákon o elektronických komunikáciách - Zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov alebo iný príslušný právny predpis, ktorý ho nahradí.

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom - Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov alebo iný príslušný právny predpis, ktorý ho nahradí.

Zákon o ochrane osobných údajov - Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo zákon, ktorý ho nahradí, v znení účinnom ku dňu poskytnutia osobných údajov.

Zákon o ochrane spotrebiteľa - Zákon č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo zákon, ktorý ho nahradí, v znení účinnom ku dňu potvrdenia Objednávky.

Zmluva - Kúpna zmluva, ktorá je uzavretá medzi Predávajúcim a Zákazníkom na základe Objednávky zaslanej Zákazníkom Predávajúcemu prostredníctvom Internetového obchodu. Zmluva vzniká v momente odoslania Potvrdenia objednávky, ak nie je v Podmienkach uvedené inak. Na uzavretie Zmluvy nie je právny nárok.

1.5 Články 6 až 8 týchto Podmienok sa vzťahujú výlučne len na vzťahy, keď je Zákazníkom spotrebiteľ, t.j. osoba, ktorú Zákon o ochrane spotrebiteľa definuje ako spotrebiteľa. Osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi, sa nemôžu odvolávať na práva uvedené v článkoch 6 až 8 týchto Podmienok, ktoré právne predpisy priznávajú výlučne spotrebiteľom.

1.6 Tieto Podmienky sú zverejnené na Stránke v rámci Internetového obchodu a potvrdenie súhlasu s nimi je neoddeliteľnou súčasťou potvrdzovacieho procesu Objednávky. Potvrdením Objednávky zo strany Zákazníka Zákazník vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami a Reklamačným poriadkom a vyhlasuje, že si ich prečítal a oboznámil sa s nimi.

1.7 Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť tieto Podmienky a Reklamačný poriadok v medziach stanovených kogentnými ustanoveniami slovenského práva. Podmienky môžu byť Predávajúcim priebežne doplňované, menené a aktualizované, pričom Zákazníka zaväzujú v ich aktuálnom znení. Predchádzajúce Podmienky prestávajú byť súčasťou Zmluvy a sú nahradené novými Podmienkami aj v prípade, ak Zákazník vyjadrí svoj súhlas s novými Podmienkami s výnimkou prípadov, keď podľa právnych predpisov alebo z povahy veci nie je potrebný súhlas Zákazníka.

1.8 Predávajúci je oprávnený meniť Podmienky jednostranne v primeranom rozsahu, najmä ale nie len v prípade (i) zmeny právnych predpisov, (ii) zmeny technických, obchodných a iných podmienok dodávateľov Predávajúceho, (iii) zmeny výkladu právnych predpisov, (iv) zmeny technických parametrov siete Internet alebo poskytovateľov iných elektronických komunikačných služieb alebo mobilných zariadení, (v) zmeny licenčných podmienok v prípade obsahu chráneného podľa predpisov upravujúcich práva duševného a priemyselného vlastníctva, (vi) zmeny rozsahu Stránky, Účtu alebo Internetového obchodu, (vii) zmeny rozsahu prístupu Predávajúceho k Osobným údajom, (viii) zmeny dodatočných distribučných kanálov alebo potenciálnych pridružených programov, (ix) zmeny v Kúpnych cenách, rozsahu bezodplatného poskytovania služieb, cenách, poplatkoch alebo službách poskytovaných Predávajúcim Zákazníkom vrátane spoplatnenia inak bezodplatných služieb, a pod. (x) Predávajúci je vždy oprávnený jednostranne meniť Podmienky z akéhokoľvek dôvodu, ak sa táto zmena bude týkať len nových Zákazníkov.

1.9 V prípade už uzatvorených Zmlúv Predávajúci oznámi zmenu Podmienok Zákazníkom prostredníctvom (i) elektronickej pošty na kontaktnú e-mailovú adresu, alebo (ii) prostredníctvom používateľského rozhrania Účtu, alebo (iii) prostredníctvom tlačovej správy uverejnenej na Stránke alebo (iv) zverejnením nového znenia Podmienok na Stránke s tým, že zmena sa stane účinnou v lehote 30 dní od zverejnenia nového znenia Podmienok alebo v kratšej lehote, ak je to nevyhnutné na implementovanie zmien vyvolaných zmenou právnych predpisov, výkladu právnych predpisov alebo rozhodnutí orgánov verejnej moci. (v) Informácie o spracúvaní Osobných údajov sú vždy platné v ich najnovšej verzii, pričom Predávajúci ich nemusí Zákazníkovi oznamovať po každej ich zmene.


2 Objednávanie Tovaru

2.1 Zákazník si v Internetovom obchode prehliada a vyberá Tovar a následne ho ukladá do Nákupného košíka. Obsah Nákupného košíka je podkladom pre Objednávku. Zákazník si objednáva Tovar obsah prostredníctvom Objednávkového formulára. Zákazník je povinný v Objednávkovom formulári vyplniť všetky povinne požadované údaje. Internetový obchod prevedie Zákazníka celým procesom objednávania Tovaru, vypĺňania Objednávkového formulára, jeho odoslania a potvrdenia výslednej Objednávky.

2.2 Objednávka sa pre Zákazníka stáva záväznou v momente riadneho odoslania Objednávkového formulára. Zákazník v momente riadneho odoslania Objednávkového formulára súhlasí s Podmienkami. Zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť a pravdivosť svojich údajov, ktoré zadal do Objednávkového formulára.

2.3 Objednávka sa pre Predávajúceho stáva záväznou v momente odoslania Potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky bude Zákazníkovi odoslané po spracovaní Objednávky Predávajúcim na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v Objednávke. Zmluva je uzavretá v momente doručenia Potvrdenia objednávky Zákazníkovi elektronickou poštou.

2.4 Zákazník je oprávnený zrušiť Objednávku len do momentu, kým Predávajúci nedoručí Zákazníkovi Potvrdenie objednávky. Po doručení Potvrdenia objednávky je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa kogentných ustanovení Predpisov o ochrane spotrebiteľa, ak je spotrebiteľom, inak podľa týchto Podmienok.

2.5 Predávajúci je oprávnený zrušiť Objednávku v prípade, ak (i) je objednaný Tovar z akéhokoľvek dôvodu nedostupný aj napriek opačnej informácii o jeho dostupnosti v Internetovom obchode, (ii) sa Tovar obsah stane nedostupným v priebehu spracovávania potvrdenej Objednávky, (iii) Predávajúci nie je schopný Zákazníkovi zabezpečiť dodanie Tovaru za Cenu uvedenú v Internetovom obchode, alebo (iv) Cena alebo Náklady dodania uvedené v Internetovom obchode, za ktoré si Zákazník objednal Tovar obsah, sú z akéhokoľvek dôvodu chybné, najmä z dôvodu technického alebo administratívneho pochybenia.

2.6 Strana oznámi druhej Strane zrušenie objednávky písomne elektronickou poštou alebo telefonicky, inak nie je zrušenie objednávky účinné.


3 Celková cena a Platobné podmienky

3.1 Kúpna cena je určovaná Predávajúcim a je zverejnená v Internetovom obchode pri každej položke Tovaru. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť Kúpne ceny v Internetovom obchode, najmä v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien výrobcov alebo dodávateľov Tovaru.

3.2 Celková cena je pre obe Strany záväzná v momente Potvrdenia objednávky.

3.3 Predávajúci je oprávnený zmeniť Náklady dodania, najmä v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien dodávateľov služieb, s ktorými sú Náklady dodania spojené. Náklady dodania a možnosti doručenia sú nasledovné:

Poplatky za dopravu
Druh dopravy Výška Podmienky
osobné prevzatie 0,00 EUR (doplniť adresu)
Slovenská pošta, a.s.  cena podľa cenníka prepravcu

Poplatky spojené s platbou
Spôsob platby Výška Podmienky
Dobierka  len pre Zákazníkov na Slovensku
Platobná karta 0,00 EUR
Bezhotovostný prevod 0,00 EUR len pre Zákazníkov na Slovensku
Platba v hotovosti 0,00 EUR len pri osobnom prevzatí


3.4 Zákazník je povinný zaplatiť Predávajúcemu Celkovú cenu vo výške uvedenej v Potvrdení objednávky.

3.5 Lehota splatnosti Celkovej ceny závisí od zvoleného spôsobu platby. (i) V prípade bezhotovostnej platby na základe faktúry lehotu splatnosti určuje Predávajúci priamo vo Faktúre, (ii) v prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je Celková cena splatná najneskôr pri dodaní Tovaru, a (iii) v prípade bezhotovostnej platby prostredníctvom bankového portálu alebo kartou je Celková cena splatná v momente zobrazenia výzvy na ich zaplatenie po potvrdení a odoslaní Objednávkového formulára Zákazníkom.

3.6 V prípade, ak si Zákazník zvolí spôsob platby bezhotovostne prostredníctvom bankového portálu alebo kartou, zodpovedá za to, že jeho hardware, prehliadač, firewall alebo iný software umožní Internetovému obchodu komunikovať s externým poskytovateľom daných platobných služieb a zrealizovať platbu. Predávajúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť za nastavenia alebo vybavenie, ktoré Zákazníkovi z akéhokoľvek dôvodu neumožnia alebo zabránia zrealizovať danú platbu.

3.7 Predávajúci zašle Zákazníkovi Faktúru elektronickou poštou a/alebo spolu s Tovarom a dodacím listom.

3.8 Celková cena je považovaná za zaplatenú v momente, kedy platba príde Predávajúcemu, t.j. keď bude zložená v hotovosti do pokladne Predávajúceho v prípade platby v hotovosti, pripísaná na účet Predávajúceho v prípade platby prevodom alebo kartou, alebo vyplatená do rúk prepravcu v prípade platby na dobierku.

3.9 V prípade, ak Zákazník z akéhokoľvek dôvodu obdržal Tovar pred zaplatením Celkovej ceny a nezaplatí ju, je Predávajúci oprávnený (i) odstúpiť od Zmluvy a požadovať od Zákazníka vrátenie nepoškodeného Tovaru v pôvodnom stave na náklady Zákazníka alebo (ii) požadovať zaplatenie Celkovej ceny spolu s úrokom z omeškania vo výške určenej podľa Obchodného zákonníka a ostatných nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky podľa príslušných právnych predpisov, najmä súdnych, notárskych a iných poplatkov a nákladov exekúcie a právneho zastúpenia.


4 Dodanie Tovaru a Dodacie podmienky

4.1 Miesto a spôsob dodania určuje Zákazník pri vypĺňaní Objednávkového formulára v rámci obmedzení určených Predávajúcim týmito Podmienkami a v Objednávkovom formulári. Na dané obmedzenia bude Zákazník upozornený pri vypĺňaní alebo odosielaní Objednávkového formulára. Predávajúci dodá Zákazníkovi Tovar v súlade s Potvrdením objednávky na miesto určené v Potvrdení objednávky.

4.2 Predávajúci dodá Zákazníkovi Tovar najneskôr do tridsiatich (30) dní od uzavretia Zmluvy. V prípade, ak Zákazník Celkovú cenu bezhotovostným prevodom alebo kartou, začína lehota na dodanie plynúť až odo dňa pripísania platby Celkovej ceny v prospech účtu Predávajúceho.

4.3 Dodanie Tovaru a dĺžka lehoty na dodanie závisí predovšetkým od dostupnosti Tovaru na sklade Predávajúceho, a prevádzkových možností Predávajúceho. Predávajúci bez zbytočného odkladu písomne prostredníctvom elektronickej pošty oznámi Zákazníkovi akékoľvek riziko oneskorenia alebo predĺženia predpokladanej lehoty na dodanie spolu s novým predpokladaným termínom dodania Tovaru. Predávajúci v takomto prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním Tovaru.

4.4 V prípade, ak Predávajúci nedodá Tovar ani v dodatočnej lehote na dodanie alebo Zákazník využil svoje právo odstúpiť od Zmluvy a Strany sa nedohodli na dodaní náhradného Tovaru, je Zmluva považovaná za automaticky zrušenú.

4.5 V prípade, ak nie je možné Zákazníkovi z akéhokoľvek dôvodu doručiť všetok Tovar v jednej zásielke, Predávajúci o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informuje Zákazníka písomne prostredníctvom elektronickej pošty. Predávajúci doručí Zákazníkovi neúplnú zásielku len v prípade, ak s tým Zákazník do troch (3) pracovných dní od doručenia oznámenia o nemožnosti doručenia Tovaru v jednej zásielke vyjadrí svoj súhlas písomne prostredníctvom elektronickej pošty. Ak Zákazník nedoručí Predávajúcemu súhlas podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, je Zmluva automaticky zrušená.

Zákazník je spolu s vyjadrením súhlasu s doručením neúplnej zásielky oprávnený odstúpiť od tej časti Zmluvy, ktorá sa týka Tovaru, ktorý Predávajúci nedoručí v prvej zásielke, písomne elektronickou poštou.

V prípade, ak Zákazník súhlasil s doručením neúplnej zásielky a neodstúpil od tej časti Zmluvy, ktorá sa týka Tovaru, ktorý Predávajúci nedoručí v prvej zásielke, je Predávajúci povinný (i) doručiť zvyšnú časť Tovaru do tridsiatich (30) dní od doručenia súhlasu s doručením neúplnej zásielky alebo (ii) odstúpiť od tej časti Zmluvy, ktorá sa týka Tovaru, ktorý Predávajúci nedoručí v prvej zásielke, ak nebude Predávajúci môcť zvyšnú časť Tovaru doručiť v uvedenej lehote, písomne elektronickou poštou.

4.6 Zásielka Tovaru obsahuje dodaný Tovar, Faktúru (ak nie je doručená elektronickou poštou), potvrdenie o uzavretí Zmluvy na diaľku a osobitné informácie, potvrdenia a poučenia, ak je Zákazník spotrebiteľom, návod na používanie, osobitný záručný list, ak nie je pribalený priamo v obale od výrobcu alebo dodávateľa Tovaru, a prípadne aj dodací list.

4.7 Zákazník je povinný na mieste dodania prevziať Tovar osobne a pri preberaní Tovaru sa preukázať dokladom totožnosti za účelom overenia jeho totožnosti.

4.8 Zákazník alebo jeho splnomocnenec sú povinní Tovar pri preberaní skontrolovať, najmä jeho množstvo, druh a zjavné chyby a poškodenia Tovaru alebo jeho obalu. V prípade chýb alebo poškodenia Tovaru Predávajúci pri osobnom odbere spíše so Zákazníkom osobitný písomný protokol, v ktorom dané chyby a poškodenia uvedú a opíšu, a prípadne vyhotoví obrazovú dokumentáciu daných chýb a poškodení. V prípade dodania Tovaru iným spôsobom ako osobným odberom je Zákazník povinný chyby a poškodenia písomne opísať a tento opis priložiť k Tovaru. Predávajúci nezodpovedá za chyby a poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku prepravy k Zákazníkovi a za zjavné chyby a poškodenia, ktoré Zákazník aj napriek tomu, že mal o nich zjavnú vedomosť, bezdôvodne neuplatnil u Predávajúceho v momente preberania Tovaru, a aj napriek tomu Tovar prevzal. Zákazník je povinný skontrolovať Tovar, ktorý je mu doručovaný prostredníctvom poštového podniku alebo kuriérskej služby v prítomnosti doručovateľa. V prípade, ak Zákazník zistí, že Tovar obsahuje vady, za ktoré nesie zodpovednosť Predávajúci, je povinný požiadať doručovateľa o vyhotovenie záznamu o škode, ktorý bude obsahovať (i) popis, rozsah a povahu chyby, (ii) dátum vyhotovenia záznamu a (iii) podpisy doručovateľa a Zákazníka, ktorý svojim podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť záznamu. Povinnosť vyhotoviť zápis o škode sa vzťahuje na poštový podnik a kuriérsku službu, nie na Zákazníka. Zákazník je povinný následne predložiť tento záznam o škode spolu s reklamáciou Predávajúcemu.

4.9 Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom (i) okamihom, keď Zákazník prevezme objednaný Tovar dodávaný v jednej zásielke, alebo ak sa (ii) Tovar objednaný Zákazníkom v jednej objednávke dodáva oddelene, okamihom prevzatia každej oddelene samostatne dodanej časti Tovaru, alebo ak (iii) ide o Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia každého dielu alebo kusu Tovaru vo vzťahu k danému kusu alebo dielu, alebo ak sa (iv) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia každého samostatne dodaného Tovaru.

4.10 V prípade, ak si Zákazník neprevezme Tovar do dvoch (2) dní od jeho sprístupnenia na odbernom mieste Predávajúceho v prípade osobného odberu alebo v odbernej lehote od jeho uloženia na pošte v prípade poštovej prepravy Slovenskou poštou, a.s. alebo do siedmich (7) dní od prvého pokusu o doručenie prostredníctvom kuriérskej služby a Zákazník písomne nekontaktoval Predávajúceho so žiadosťou o predĺženie lehoty na dodanie a opakované dodanie Tovaru, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy a predať Tovar tretej osobe. V prípade, ak Zákazník medzičasom zaplatil Celkovú cenu, vráti Predávajúci ju vráti Zákazníkovi okrem Nákladov dodania. Zákazník je povinný zaplatiť Predávajúcemu dodatočné Náklady dodania v prípade dojednania opakovaného doručovania Tovaru.

4.11 Vlastnícke právo k Tovaru a  Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Zákazníka v momente prevzatia Tovaru. Týmto nie je dotknuté ustanovenie Podmienok o tom, že Predávajúci nezodpovedá za škodu na Tovare spôsobenú jeho prepravou k Zákazníkovi.


5 Licenčná zmluva a licenčné podmienky

5.1 Predmetom Zmluvy nie je poskytnutie akejkoľvek licencie k akýmkoľvek právam podľa Autorského zákona. Predávajúci Zmluvou ani iným spôsobom neposkytuje Zákazníkovi akékoľvek licencie ani nepostupuje akékoľvek licencie, neudeľuje sublicencie ani neumožňuje vykonávať akékoľvek majetkové práva k predmetom ochrany podľa predpisov o duševnom a priemyselnom vlastníctve.


6 Odstúpenie od Zmluvy

6.1 Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy (i) do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia Tovaru alebo (ii) do tridsiatich (30) dní odo dňa uzavretia Zmluvy pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou.

6.2 V prípade, ak Predávajúci splní informačné povinnosti podľa § 15 odseku 1 písmena f) Zákona o ochrane spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr však do dvanástich (12) mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie (i) po štrnástich (14)  dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť, alebo (ii) po tridsiatich (30) dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť a ide o Zmluvu uzavretú pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou.

6.3 Ak Predávajúci neposkytol Zákazníkovi informácie podľa § 15 odseku 1 písmena f) Zákona o ochrane spotrebiteľa ani v dodatočnej lehote podľa bodu 6.2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po dvanástich (12) mesiacoch od uplynutia lehoty podľa bodu 6.1.

6.4 Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie podľa bodov 6.1 až 6.3.

6.5 Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak Predávajúci nedodá Tovar v lehote tridsiatich (30) dní od uzavretia Zmluvy a nedodá Tovar a ani v dodatočnej primeranej lehote. Zákazník nemusí poskytnúť Predávajúcemu dodatočnú primeranú lehotu v prípade, ak Predávajúceho pred uzavretím Zmluvy výslovne informoval o tom, že dodanie Tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Zákazníka osobitne dôležité, alebo je táto skutočnosť vzhľadom na všetky okolnosti zrejmá.

6.6 Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch podľa bodov 2.4, 4.4, a 8.16, 817 a 8.19 Podmienok alebo podľa príslušných právnych predpisov.

6.7 Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie v písomnej forme elektronickou poštou alebo listom. Prílohou týchto Podmienok je formulár odstúpenia na odstúpenie podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak bolo odstúpenie odoslané Predávajúcemu najneskôr v jej posledný deň. Odstúpenie podľa bodov 6.5 a 6.6 musí byť dôvodné a musí obsahovať opis príslušných dôvodov, ktoré oprávňujú Zákazníka odstúpiť od Zmluvy.

6.8 Predávajúci v prípade akéhokoľvek zrušenia Objednávky v súlade s týmito Podmienkami alebo odstúpenia od Zmluvy, ktoré bolo vykonané v súlade s týmito Podmienkami a právnymi predpismi, do štrnástich (14) dní od doručenia oznámenia o zrušení Objednávky alebo odstúpenia od Zmluvy, vráti Zákazníkovu zaplatenú Celkovú cenu. Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi Celkovú cenu pred tým, ako mu bol Tovar  vrátený alebo kým Zákazník nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, a to aj keď by inak uplynula lehota podľa predchádzajúcej vety.

Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi rozdiel medzi Nákladmi dodania, ktoré si výslovne zvolil Zákazník pri objednávaní Tovaru a najlacnejšou možnosťou Nákladov dodania ponúkaných Predávajúcim. Tento rozdiel znáša Zákazník.

Celková cena bude Predávajúcim vrátená Zákazníkovi rovnakým spôsobom, akým ju Zákazník zaplatil, ak je to možné, inak bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka alebo poštovou poukážkou na ním uvedenú fakturačnú adresu na náklady Predávajúceho, ak platba rovnakým spôsobom nie je možná.

6.9 Zákazník je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu. Zákazník v plnom rozsahu znáša náklady na vrátenie Tovaru pri odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty, a ktoré sú vyčíslené v Poučení o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy.

Ak Tovar nemá vlastnosti, o ktoré Zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru , ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci.

6.10 Zákazník zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vznikne v dôsledku zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Zákazník je oprávnený v rámci lehôt podľa bodov 6.1 až 6.3 Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri predaji tovaru v obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Zákazník nie je oprávnený používať Tovar v rozsahu, ktorý zjavne presahuje rámec vyskúšania a otestovania Tovaru, napr. pristupovať k Internetovému obchodu ako bezplatnej požičovni.

6.11 Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v Predpisoch o ochrane spotrebiteľa a iných právnych predpisoch, najmä ale nie len v prípade, ak ide o predaj digitálneho obsahu, predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh a publikácií vrátane kníh a publikácií v elektronickej podobe alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Zákazník tento obal rozbalil, predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.12 Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a/alebo vrátiť Tovar, ktorý použil, spotreboval, poškodil alebo iným spôsobom ho urobil neupotrebiteľným alebo znemožnil jeho riadne užívanie na určený účel, alebo ho nemôže vrátiť v celosti, inak zodpovedá za vzniknutú škodu. Strany sa môžu dohodnúť na vrátení aj použitého, poškodeného, opotrebovaného alebo čiastočne neupotrebiteľného Tovaru, ktorý je ešte možné ďalej používať, ale iba za zníženú náhradu zodpovedajúcu miere poškodenia, neupotrebiteľnosti alebo opotrebenia Tovaru.

6.13 V prípade, ak je Tovar dodávaný spolu so softvérom (počítačovým programom, multimediálnym dielom), ktorého aktiváciou sa spotrebuje jedinečný licenčný kľúč alebo kód a daný softvér sa tak stane pre Predávajúceho ďalej neupotrebiteľným, má Zákazník právo odstúpiť od Zmluvy podľa bodov 6.1 až 6.3 len v časti týkajúcej sa hardvéru. Predávajúci je oprávnený od Celkovej ceny, ktorú je povinný vrátiť Zákazníkovi, odpočítať cenu uvedeného softvéru alebo digitálneho obsahu.


7 Informačné povinnosti podľa § 5 odsek 1 a § 15 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa

7.1 Predávajúci týmto informuje Zákazníkov v súlade s § 5 odsek 1 a § 15 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa o nasledujúcich skutočnostiach:

(a) Hlavné vlastnosti Tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách v Internetovom obchode a na Dodacom liste.

(b) Obchodné meno a sídlo Predávajúceho: MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava.

(c) Telefonický kontakt Predávajúceho: 02/482 381 00

(d) E-mail Predávajúceho: evitovky@evitovky.sk

(e) Iné prostriedky online komunikácie: Predávajúci nepoužíva iné prostriedky online komunikácie.

(f) Celková cena pozostávajúca z Kúpnej ceny a Nákladov dodania vrátane všetkých daní je uvedená  pri jednotlivých položkách Tovarov v Internetovom obchode, v cenníku Nákladov dodania v týchto Podmienkach a pri vypĺňaní Objednávkového. Do Celkovej ceny je možné započítať aj ďalšie náklady a poplatky, ak ich nie je možné určiť vopred.

(g) Kúpna cena nie je pre konkrétneho Zákazníka alebo skupiny Zákazníkov určovaná na základe automatizovaného rozhodovania ani profilovania.

(h) Platobné podmienky sú uvedené v článku 3 Podmienok, dodacie podmienky sú uvedené v článku 4 Podmienok a lehota na dodanie Tovaru je uvedená v bode 4.2 Podmienok.

(i) Existencia a dĺžka trvania zákonnej zodpovednosti Predávajúceho a dostupnosť spotrebiteľskej záruky:  Predávajúci nesie zákonnú zodpovednosť za vady Tovaru v rozsahu stanovenom kogentnými Predpismi o ochrane spotrebiteľa (najmä § 499 až 510 a § 618 až 626 Občianskeho zákonníka). Spotrebiteľská záruka je dostupná v zákonom stanovenej dĺžke a rozsahu podľa § 619 odsek 1 Občianskeho zákonníka (dva (2) roky od prevzatia Tovaru, ak ide o novú vec) a § 619 odsek 3 Občianskeho zákonníka (jeden (1) rok od prevzatia Tovaru, ak ide o použitú vec).

(j) Postup pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady: Informácie o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov sú uvedené v článku 8 Podmienok a v Reklamačnom poriadku.

(k) Podmienky popredajného servisu: Predávajúci neposkytuje popredajný servis.

(l) Dĺžka trvania Zmluvy: Zmluva je uzavretá na konkrétne jednorazové plnenie, nie na konkrétnu dobu.

(m) Poučenie o práve podať žiadosť o nápravu: Zákazník má právo podať Predávajúcemu žiadosť o nápravu, ak medzi Stranami vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa Zákazník domnieva, že Predávajúci porušil jeho iné práva ako spotrebiteľa. Predávajúci informuje Zákazníka na trvanlivom médiu (vrátane elektronickej pošty) o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci odpovedal zamietavo na žiadosť Zákazníka o nápravu. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť Zákazníka o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle www.mhsr.sk). Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Platforma alternatívneho riešenia sporov sa nachádza na webovom sídle Európskej komisie:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

(n) Poučenie o práve odstúpiť od Zmluvy podľa § 19 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa a lehotách na jeho uplatnenie: Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy (i) do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia Tovaru alebo (ii) do tridsiatich (30) dní odo dňa uzavretia Zmluvy pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou. Toto právo na odstúpenie bez uvedenia dôvodu sa nevzťahuje na Digitálny obsah, Licenčnú zmluvu a Licenciu. V prípade, ak Predávajúci splní informačné povinnosti podľa § 15 odseku 1 písmena f) Zákona o ochrane spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr však do dvanástich (12) mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie (i) po štrnástich (14)  dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť, alebo (ii) po tridsiatich (30) dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť a ide o Zmluvu uzavretú pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou. Ak Predávajúci neposkytol Zákazníkovi informácie podľa § 15 odseku 1 písmena f) Zákona o ochrane spotrebiteľa ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po dvanástich (12) mesiacoch od uplynutia lehoty na odstúpenie bez uvedenia dôvodu. Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie bez uvedenia dôvodu.

(o) Poučenie o povinnosti Zákazníka znášať náklady na vrátenie Tovaru po odstúpení od Zmluvy podľa § 19 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa: Zákazník je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Predávajúcemu späť alebo odovzdať Predávajúcemu alebo osobe určenej Predávajúcim na prevzatie Tovar, ktorý mu bol dodaný. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak Zákazník odošle Tovar Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Zákazník je oprávnený odoprieť vrátenie Tovaru, ktorý nadobudol na základe Zmluvy uzavretej pri nevyžiadanej návšteve, na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou, kým Predávajúci vráti Zákazníkovi Celkovú cenu. Zákazník znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe určenej Predávajúcim na jej prevzatie. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

(p) Poučenie o tom, že Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa § 19 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa: Zákazník nie je oprávnený odstúpiť bez uvedenia dôvodu od Zmluvy, ktorej predmetom je dodanie digitálneho obsahu, licenčnej zmluvy ani licencie vzhľadom na to, že Zákazník (ii) udelil súhlas so začatím poskytovania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie bez uvedenia dôvodu, (ii) vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu a (iii) Predávajúci mu poskytol potvrdenie podľa § 17 odsek 12 písmeno b) alebo odsek 13 písmeno b) Zákona o ochrane spotrebiteľa.

(q) Poučenie o okolnostiach, za ktorých Zákazník stráca právo na odstúpenie od Zmluvy: Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a/alebo vrátiť Tovar, ktorý použil, spotreboval, poškodil alebo iným spôsobom ho urobil neupotrebiteľným alebo znemožnil jeho riadne užívanie na určený účel, alebo ho nemôže vrátiť v celosti, inak zodpovedá za vzniknutú škodu. Strany sa môžu dohodnúť na vrátení aj použitého, poškodeného, opotrebovaného alebo čiastočne neupotrebiteľného Tovaru, ktorý je ešte možné ďalej používať, ale iba za zníženú náhradu zodpovedajúcu miere poškodenia, neupotrebiteľnosti alebo opotrebenia Tovaru.

(r) Minimálna dĺžka trvania záväzku Zákazníka zo Zmluvy: Záväzky Zákazníka zo Zmluvy nemajú minimálnu dĺžku trvania.

(s) Poučenie o povinnosti Zákazníka zaplatiť preddavok alebo poskytnúť finančnú zábezpeku: Zákazník nie je povinný zaplatiť preddavok na Celkovú cenu ani poskytovať finančnú zábezpeku. Povinnosť uhradiť Celkovú cenu pred dodaním Tovaru nie je považované za požiadavku na zaplatenie preddavku na Celkovú cenu ani finančnej zábezpeky.

(t) Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.


8 Záruka a Reklamačný poriadok

A. Záručná doba:

8.1 Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v trvaní dva (2) roky od prevzatia Tovaru v prípade novej veci. Záručná doba podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na Tovar, ktorý je určený na rýchle spotrebovanie, alebo ktorého povaha ho neumožňuje dlhšie užívať alebo uchovávať. Predávajúci je oprávnený záručnú dobu predĺžiť, pričom podmienky a rozsah takto predĺženej záruky určí v záručnom liste. V prípade použitej veci je záručná doba jeden (1) rok od prevzatia Tovaru.

8.2 Predávajúci môže vystaviť pre Zákazníka záručný list, ak nie je súčasťou originálneho balenia Tovaru.

8.3 Záruka začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Zákazníkom. V prípade výmeny Tovaru za nový začína od momentu prevzatia vymeneného nového Tovaru Zákazníkom plynúť nová záručná doba. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ Zákazník objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch (3) týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

8.4 Do záručnej doby sa nezapočítava doba vybavovania oprávnene uplatnenej reklamácie od momentu odovzdania Tovaru Predávajúcemu alebo servisu za účelom vybavenia reklamácie a odstránenia reklamovaných chýb Tovaru do momentu, kedy bol Zákazník povinný prevziať Tovar po vybavení reklamácie.

B.  Rozsah záruky a výluky zo záruky:

8.5 Práva zo záruky zanikajú, ak nie sú uplatnené v záručnej dobe. Nároky zo záruky musia byť uplatnené bez zbytočného odkladu po vzniku chyby.

8.6 Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia Tovaru, ktoré vznikli (i) používaním, údržbou alebo opravou Tovaru v rozpore s návodom na použitie, dokumentáciou Tovaru alebo všeobecnými zásadami používania Tovaru, alebo inými neodbornými zásahmi zo strany Zákazníka alebo tretích osôb vrátane neautorizovaných servisov, (ii) v dôsledku externého poškodenia Tovaru z akéhokoľvek dôvodu, (iii) v dôsledku použitia pirátskeho, neautorizovaného alebo nesprávneho softvéru, počítačovými vírusmi, malwaru, addwaru alebo iných škodlivých programov alebo kódov, alebo zariadenia alebo softvéru, ktorý nie je uvedený v zozname podporovaných zariadení a softvéru, (iv) v dôsledku použitia neautorizovaného a neoriginálneho spotrebného materiálu, najmä neoriginálnych náplní a papiera do tlačiarní, (v) používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a priestoroch, najmä v prípade nevhodnej úrovne teploty, vlhkosti alebo prašnosti alebo nevhodných chemických, fyzikálnych alebo mechanických vplyvov daného prostredia, (vi) nadmerným zaťažovaním Tovaru, (vii) zanedbaním starostlivosti a údržby Tovaru, (viii) zapojením do elektrickej siete, ktorá nezodpovedá norme určenej pre Tovar, alebo (ix) v dôsledku Vyššej moci.

Záruka sa takisto nevzťahuje na Tovar, ak (x) bolo jeho výrobné číslo odstránené alebo poškodené alebo (xi) má odstránené alebo poškodené plomby, ktoré ho uzavierali. Záruka sa takisto nevzťahuje na (xii) Tovar, ktorý bol spotrebovaný, (xiii) Digitálny obsah, (xiv) softvér s použitým jednorazovým licenčným kľúčom, ktorého registrácia daný Tovar robí pre iného zákazníka neupotrebiteľným, alebo (xv) batérie.

Záruka sa takisto nevzťahuje na (xi) chyby a poškodenia, ktoré sú dôsledkom oneskoreného uplatnenia záruky na chybu alebo poškodenie, na ktoré sa inak záruka vzťahuje, a včasné uplatnenie záruky by zabránilo rozšíreniu chyby alebo vzniku nových chýb a poškodení.

C. Poučenie o zodpovednosti za vady podľa § 623 až 625 Občianskeho zákonníka:

8.7 Ak Predávajúci zodpovedá za vadu Tovaru, Zákazník má voči nemu právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou, právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo právo od Zmluvy odstúpiť. Zákazník môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady len ak vytkol vadu do dvoch (2) mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Vecou podľa tohto článku sa myslí Tovar alebo akákoľvek jeho časť.

8.8 Zákazník má právo zvoliť si odstránenie vady Tovaru jeho výmenou alebo opravou. Zákazník si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil Predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mal Tovar bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil Zákazníkovi značné ťažkosti.

8.9 Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mal Tovar bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil Zákazníkovi značné ťažkosti.

8.10 Predávajúci opraví alebo vymení Tovar v primeranej lehote po tom, čo Zákazník vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí Zákazníkovi s ohľadom na povahu Tovaru a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval.

8.11 Na účely opravy alebo výmeny Zákazník odovzdá alebo sprístupní Tovar Predávajúcemu alebo osobe určenej Predávajúcim na vybavovanie reklamácií. Náklady prevzatia Tovaru znáša Predávajúci.

8.12 Predávajúci dodá opravený Tovar alebo náhradný Tovar Zákazníkovi na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu Zákazník dodal vadný Tovar, ak sa Strany nedohodnú inak. Ak Zákazník neprevezme Tovar v lehote šiestich (6) mesiacov odo dňa, kedy ho mal prevziať, môže Predávajúci Tovar predať. Ak ide o Tovar väčšej hodnoty, Predávajúci Zákazníka o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie Tovaru. Predávajúci bezodkladne po predaji vyplatí Zákazníkovi výťažok z predaja Tovaru po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jeho úschovu a predaj, ak Zákazník uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej Predávajúcim v oznámení o zamýšľanom predaji Tovaru Predávajúci môže Tovar na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré Predávajúci účelne vynaložil na úschovu Tovaru, a nákladov, ktoré by Predávajúci musel nevyhnutne vynaložiť na jeho predaj.

8.13 Predávajúci pri odstránení vady zabezpečí odstránenie veci a inštaláciu opraveného Tovaru alebo náhradného Tovaru, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadného Tovaru, kktorý bol nainštalovaný v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Predávajúci a Zákazník sa môžu dohodnúť, že odstránenie Tovaru a inštaláciu opraveného alebo náhradného Tovaru zabezpečí Zákazník na náklady a nebezpečenstvo Predávajúceho.

8.14 Pri odstránení vady výmenou Tovaru nemá Predávajúci právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním Tovaru a na odplatu za bežné užívanie Tovaru pred jej výmenou.

8.15 Predávajúci zodpovedá za vady náhradného Tovaru podľa § 619 Občianskeho zákonníka.

8.16 Zákazník má právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od Zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak (i) Predávajúci Tovar neopravil ani nevymenil, (ii) Predávajúci Tovar neopravil ani nevymenil v súlade s § 623 odseky 4 a 6 Občianskeho zákonníka, (iii) Predávajúci odmietol odstrániť vadu podľa § 623 odsek 2 Občianskeho zákonníka, (iv) Tovar má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene Tovaru, (v) vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z Kúpnej ceny alebo odstúpenie od Zmluvy, alebo (vi) Predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre Zákazníka.

8.17 Pri posudzovaní práva Zákazníka na zľavu z Kúpnej ceny alebo odstúpenie od Zmluvy sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota Tovaru, povaha a závažnosť vady a možnosť od Zákazníka objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť Predávajúceho odstrániť vadu.

8.18 Zľava z Kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predaného Tovaru a hodnoty, ktorú by Tovar mal, ak by bol bez vád.

8.19 Zákazník nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak sa Zákazník spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa Zákazník spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie Predávajúci.

8.20 Ak sa Zmluva týka kúpy viacerých vecí, Zákazník môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od Zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.

8.21 Zákazník po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti Tovar Predávajúcemu na náklady Predávajúceho. Predávajúci zabezpečí odstránenie Tovaru, ktorý bol nainštalovaný v súlade s jeho povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak Predávajúci Tovar v primeranej lehote neodstráni, môže Zákazník zabezpečiť odstránenie a doručenie Tovaru Predávajúcemu na náklady a nebezpečenstvo Predávajúceho.

8.22 Predávajúci po odstúpení od Zmluvy vráti Zákazníkovi Kúpnu cenu najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa vrátenia Tovaru Predávajúcemu alebo po preukázaní, že Zákazník zaslal Tovar Predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr, ak tieto Podmienky pre iné prípady nestanovujú iné lehoty a termíny na vrátenie Tovaru.

8.23 Predávajúci vráti Kúpnu cenu Zákazníkovi alebo mu vyplatí zľavu z Kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri zaplatení Kúpnej ceny, ak Zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša Predávajúci.

8.24 Predávajúci nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním Tovaru a na odplatu za bežné užívanie Tovaru pred odstúpením od Zmluvy.

8.25 Ak je vada, za ktorú zodpovedá Predávajúci, dôsledkom konania alebo opomenutia inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci vrátane opomenutia dodať aktualizácie pre vec s digitálnymi prvkami, Predávajúci má voči tejto osobe právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku vytknutia vady a uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady kupujúcim podľa § 621 Občianskeho zákonníka.

8.26 Zákazník nie je oprávnený vrátiť Tovar, ktorý (i) spotreboval, poškodil alebo iným spôsobom znemožnil jeho ďalšie užívanie, alebo (ii) ide o autorské dielo, počítačový program, audiovizuálne dielo, zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam umeleckého výkonu alebo multimediálne dielo, ktoré Zákazník rozbalil, (iii) ktorý nie je možné vzhľadom na jeho vlastnosti vrátiť, (iv) ktorý podlieha rýchlej skaze, (v) ktorý bol pre Zákazníka vytvorený podľa jeho požiadaviek alebo je určený len pre daného jedného Zákazníka, alebo (vi) pri ktorom je vylúčená možnosť odstúpenia od Zmluvy.

D. Spôsob uplatňovania reklamácie:

8.27 Zákazník si uplatňuje právo na opravu Tovaru v mieste sídla Predávajúceho.

8.28 Zákazník je pri reklamácii Tovaru povinný predložiť Tovar, doklad o kúpe Tovaru, záručný list, ak bol vystavený, a ostatné príslušenstvo a dokumentáciu k Tovaru, ktoré boli Zákazníkovi s Tovarom dodané.

8.29 Predávajúci vystaví Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení záruky a reklamácii Tovaru. V prípade, ak je Tovar reklamovaný prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný doručiť Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení záruky a reklamácii Tovaru najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.

E. Spôsob a lehoty vybavenia reklamácie:

8.30 Spôsoby vybavenia reklamácie upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

8.31 Doba vybavenia reklamácie závisí od zložitosti prípadu. Jednoduché prípady sú podľa prevádzkových možností Predávajúceho alebo autorizovaného servisného strediska vybavované okamžite, zložitejšie prípady do troch (3) dní od uplatnenia reklamácie a odôvodnené zložité prípady do tridsiatich (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak nie je reklamácia vybavená do tridsiatich (30) dní od uplatnenia reklamácie, je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo má právo na výmenu Tovaru za nový.

8.32 Predávajúci alebo autorizované servisné stredisko bezodkladne po vybavení reklamácie oznámi výsledok vybavenia reklamácie Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty alebo iným vhodným spôsobom a vydá Zákazníkovi doklad o vybavení reklamácie do tridsiatich (30) dní od uplatnenia reklamácie.

8.33 Zákazník je povinný pri preberaní Tovaru po vybavení reklamácie predložiť Predávajúcemu potvrdenie o uplatnení záruky a reklamácii Tovaru a doklad totožnosti. Ak má Zákazník splnomocnenca, je splnomocnenec povinný okrem dokladov podľa predchádzajúcej vety predložiť aj písomné splnomocnenie udelené a podpísané Zákazníkom.

8.34 V prípade, ak si Zákazník neprevezme Tovar do tridsiatich (30) dní od oznámenia výsledku reklamácie, je povinný nahradiť Predávajúcemu náklady na uskladnenie Tovaru vo výške 1,00 EUR za každý deň omeškania s prevzatím reklamovaného Tovaru.


9 Ochrana osobných údajov

9.1 Vznikom zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom vzniká Prevádzkovateľovi oprávnenie spracúvať osobné údaje predplatiteľa podľa článku 6 odseku 1 písmena b) GDPR  a § 13 odseku 1 písmena b) Zákona o ochrane osobných údajov.

9.2 Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) plnenie zmluvných povinností a výkon práv zo Zmluvy, (ii) zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe, (iii) zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa, a (iv) priamy marketing v podobe zasielania ponúk podobných tovarov a služieb Dotknutej osobe, pričom súhlas Dotknutej osoby podľa tejto vety je udelený uzatvorením Zmluvy podľa § 116 odseky 14 a 15 Zákona o elektronických komunikáciách, a je kedykoľvek odvolateľný.

9.3 Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa zo Zmluvy s Dotknutou osobou (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a § 13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov) a (ii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a § 13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení zmluvných povinností zo strany Dotknutej osoby a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe, alebo je uvedený v príslušnom ustanovení týchto Podmienok. Predávajúci je oprávnený spracúvať Osobné údaje aj na účely priameho marketingu podľa bodu 9.2 (ii) a (iii) a v súlade s obmedzeniami stanovenými Predpismi na ochranu osobných údajov, pričom oprávneným záujmom je najmä zlepšovanie služieb pre Zákazníkov.

9.4 V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov účel podľa bodu 9.2 (ii) a (iii), je právnym základom spracúvania Osobných údajov Účastníka jeho súhlas, ktorý je udelený pri vzniku zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo prostredníctvom osobitného elektronického formulára po registrácii Dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR a § 13 odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov), ak Predávajúci nespracúva tieto Osobné údaje na základe oprávneného záujmu.

9.5 Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): (i) identifikačné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia), (ii) kontaktné údaje (fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo), (iii) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch), (iv) iné údaje o právnej identite (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní, údaje z cookies a nákupných preferenciách) a (v) iné osobné údaje spracúvané podľa právnych predpisov. Osobnými údajmi nie sú kontaktné údaje právnickej osoby.

9.6 Dobou uchovávania Osobných údajov je doba trvania zmluvného vzťahu + doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní (premlčacia doba). V prípade, ak ide o spracovanie Osobných údajov na základe súhlasu udeleného v bode 9.4 týchto Podmienok, je doba uchovávania Osobných údajov doba štyridsaťosem (48) mesiacov od ukončenia Rámcovej zmluvy, ak je uzavretá alebo poslednej Zmluvy, ktorú Strany uzavreli, pričom pred ukončením tejto doby môže Prevádzkovateľ požiadať Dotknutú osobu o predĺženie tohto súhlasu.

9.7 Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 9.2 (i) týchto Podmienok. Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné. V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ neuzavrie s Dotknutou osobou zmluvný vzťah a nebude povinný mu dodávať Tovar, a v prípade existujúcich zmluvných vzťahov môže Prevádzkovateľ Zmluvu ukončiť odstúpením, ktoré je možné zaslať aj elektronickou poštou. Poskytnutie osobných údajov na účely podľa bodu 9.2 (ii) a (iii) nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.

9.8 Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

9.9 Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Osobné údaje obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Osobné údaje spracúva. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ Osobné údaje spracúva alebo mu poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské a marketingové).

Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom služby MailChimp, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké (https://mailchimp.com/contact/). Osobné údaje spracúvané aj prostredníctvom cloudových služieb poskytovaných v rámci aplikácie Office 365 pri ich internom využívaní. Cloudové služby Office 365 prevádzkuje spoločnosť Microsoft Corporation, so sídlom One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Spojené štáty americké (https://www.microsoft.com/sk-sk/).

Príjemcami Osobných údajov sú okrem toho zamestnanci Prevádzkovateľa. Osobné údaje môžu byť so súhlasom Dotknutej osoby poskytnuté aj tretím osobám, ktoré budú Osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Osobné údaje, sú prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb MailChimp a Office 365, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú cezhraničné prenosy a spracúvanie Osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov.

9.10 Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má (i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a § 19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 GDPR a § 22 až 28 a § 41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) a návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a druhej hlave Zákona o ochrane osobných údajov.

9.11 Práva Dotknutej osoby a základné zásady spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle Prevádzkovateľa (doplniť odkaz na pravidlá).

9.12 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné vykonať písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronickou poštou na adresu gdpr@mafraslovakia.sk.

9.13 Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe jej súhlasu, písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronicky na adresu gdpr@mafraslovakia.sk.

9.14 Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tomuto úradu ako dozornému orgánu.


10 Rozhodné právo a právomoc súdov

10.1 Písomnosť je považovaná za doručenú v momente jej prijatia alebo odmietnutia jej prijatia alebo uloženia na pošte alebo v poštovom podniku v prípade, ak nie je písomnosť doručená z dôvodu nemožnosti kontaktovania adresáta doručovateľom na jeho adrese. Ak nie je možné písomnosť doručiť z iných dôvodov alebo existujú dôvodné pochybnosti o momente jej doručenia, písomnosť je považovaná za doručenú na tretí deň po jej odoslaní. Písomnosť doručovaná elektronickou poštou je považovaná za doručenú v momente jej odoslania na správnu adresu elektronickej pošty, a to aj v prípade ak adresát nepotvrdí jej prijatie. Písomnosť doručovaná faxom je považovaná za doručenú v momente jej prijatia faxovým prístrojom adresáta, pričom uvedený moment je uvedený na potvrdení vytlačenom faxovým prístrojom odosielateľa. Písomnosť doručovaná prostredníctvom rozhrania Účtu je považovaná za doručenú v momente najbližšieho prihlásenia k Účtu po doručení písomnosti do rozhrania Účtu.

10.2 Predávajúci je oprávnený, ale nie povinný, vystavovať a posielať Zákazníkovi daňové doklady aj elektronicky vo forme elektronickej faktúry, pričom Zákazník Objednávkou udeľuje Predávajúcemu svoj výslovný a neodvolateľný súhlas s vystavovaním, posielaním a doručovaním elektronickej faktúry. Pod vystavením, poslaním a doručením elektronickej faktúry sa rozumie aj sprístupnenie daňového dokladu v Účte, ak je vytvorený. Elektronické faktúry môžu byť doručované, posielané alebo sprístupnené Zákazníkovi aj v jednom súbore, pričom údaje, ktoré sú spoločné pre jednotlivé faktúry, stačí uviesť len jedenkrát, ak sú pre každú elektronickú faktúru prístupné všetky informácie. Zákazník je povinný zabezpečiť bezpečnosť svojich prístupových údajov ku svojmu Účtu. Za deň odoslania a doručenia elektronickej faktúry je považovaný deň odoslania elektronickej faktúry Zákazníkovi elektronickou poštou alebo deň jej sprístupnenia Zákazníkovi iným spôsobom elektronickej výmeny údajov, napr. v Účte. Predávajúci zabezpečí vierohodnosť pôvodu, nezmeniteľnosť obsahu a čitateľnosť elektronickej faktúry v súlade so svojimi internými pravidlami a štandardmi.

10.3 Zmluva sa spravuje slovenským právom, Obchodným zákonníkom a príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi spotrebiteľské vzťahy. V prípade, ak je Zákazník spotrebiteľom, Zmluva sa nespravuje Obchodným zákonníkom ale Občianskym zákonníkom.

10.4 Podľa ustanovenia § 37e Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a článku 25 Nariadenia o právomoci v súdnych veciach právomoc na riešenie  sporov zo Zmluvy a/alebo zo vzťahov, ktoré s nimi, ich obsahom a/alebo ich predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, patrí výlučne slovenskému súdu. Miestne príslušný súd bude určený podľa Civilného sporového poriadku. Tento bod sa použije len v prípade, ak je Zákazník zahraničnou osobou.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Komu: MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 904 446, IČ DPH: SK2120837224, zapísaná v Obchodnom registri registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6998/B, tel: 02/482 381 00, e-mail: evitovky@evitovky.sk


Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar ..............................................................
..............................................................
..............................................................


Dátum objednania/dátum prijatia:* ...................................................
Číslo objednávky: ...................................................

Meno a priezvisko Zákazníka/mená a priezviská Zákazníkov:*
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Adresa Zákazníka/adresy Zákazníkov:* 
..............................................................
..............................................................
..............................................................

Podpis Zákazníka/podpisy Zákazníkov:* ...................................................

Dátum: ......................

*Nehodiace sa prečiarknite.
.